صفحه اصلی       محصولات       تماس با ما
1
گلدان گل
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
67*86
2
گل سه شاخه رز زرد برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
4
گل رومیزی
تبریز
ابریشم
کرک
50
گلباران
71*96
5
گلدان گل
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
69*92
6
گل آفتاب گردان
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
68*84
7
تبریز
50
گلباران
89*103
8
منظره
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
pvc
42*63
9
منظره کلبه دار
تبریز
کرک و ابریشم
50
pvc
66*45
10
منظره کلبه شب
تبریز
pvc
62*47
11
منظره
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
68*52
12
تبریز
50
گلباران
87*102
13
تبریز
50
گلباران
78*98
14
تبریز
50
گلباران
80*131
15
منظره کوچه باغ
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
109*85
16
منظره کوچه باغ
تبریز
نخ
کرک مرینوس و ابریشم
50
گلباران
103*70
17
منظره کارون
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
99*61
18
منظره بهار
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
116*70
19
تبریز
گلباران
80*104
20
تبریز
گلباران
74*93
21
تخت جمشید
تبریز
گلباران
95*130
22
گل رز سه شاخه
تبریز
pvc
62*75
23
تبریز
pvc
60*74
24
گل رز سه شاخه قرمز برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
pvc
54*64
25
تبریز
pvc
62*73
26
تبریز
گلباران
87*103
27
گل رز سه شاخه قرمز برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
pvc
61*70
28
تبریز
گلباران
90*103
29
بسم الله برجسته
تبریز
گلباران
30
تبریز
pvc
64*83
31
تبریز
pvc
68*86
32
تبریز
pvc
33
تبریز
pvc
60*75
35
وان یکاد فیروزه ای
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
70*51
36
وان یکاد فیروزه ای
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
pvc
65*52
37
وان یکاد جل جلاله
تبریز
50
pvc
53*67
38
میوه
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
78*55
39
وان یکاد جل جلاله
تبریز

گلباران
59*72
40
وان یکاد جل جلاله
تبریز
pvc
58*70
41
وان یکاد جل جلاله
تبریز
pvc
60*68
42
وان یکاد جل جلاله
تبریز
گلباران
56*71
43
وان یکاد جل جلاله
تبریز
گلباران
55*70
44
وان یکاد جل جلاله
تبریز
pvc
57*72
46
تبریز
PVC
47
درنا
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
82*68
48
گل وحشی گلدان دار
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
67*92
49
تبریز
گلباران
77*92
50
تبریز
گلباران
92*141
51
تبریز
گلباران
70*126
52
پرنده و گل انگور برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
66*107
53
تبریز
گلباران
55*84
54
تبریز
گلباران
55*82
55
تبریز
pvc
56
گلدان گل
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
54*79
57
پرنده برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
66*77
59
تبریز
گلباران
96*118
60
مدینه منوره
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
115*87
61
وان یکاد برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
حدود 50
pvc چرمی
121*54
62
آبشار
تبریز
pvc
63
پیشی
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
89*77
65
کوچ ( تولید دارکوب امروز )
تبریز
نخ
کرک
50
گلباران
139*72
66
رود و پاییز
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
63*52
67
گل رز سه شاخه زرد
تبریز
pvc
77*60
68
گل رز سه شاخه
تبریز
pvc
56*69
69
گل رز سه شاخه
تبریز
pvc
60*71
70
تبریز
61*82
71
تبریز
98*142
72
تبریز
92*119
73
تبریز
62*78
74
تبریز
67*128
75
طاووس
تبریز
pvc
76
وان یکاد برجسته
تبریز
گلباران
67*128
77
گل رز برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
71*51
78
تبریز
60*82
80
منظره زمستان
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
91*67
81
گنجشگ برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
66*84
82
تبریز
گلباران
98*124
84
تبریز
86*110
85
گل کلاسیک برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
62*83
86
تبریز
گلباران
78*104
87
تبریز
گلباران
67*130
88
تبریز
گلباران
87*102
89
گلدان گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
69*90
90
ستاره سهیل
تبریز
ابریشم
گلباران
107*144
91
گل و پرنده برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
101*77
92
گلدان گل یاسمن آبی
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
79*96
93
گل و گلدان رومیزی
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
73*90
94
وان یکاد
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
108*61
110
تبریز
136
تبریز
146
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
71*90
147
وان یکاد گلدار
تبریز
56*70
148
وان یکاد گلدار
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
pvc
70*54
149
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
pvc
54*56
152
وان یکاد برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
64*50
153
گل و میوه برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
75*99
155
گلدان گل برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران کلاسیک
64*81
162
تبریز
60*70
164
دسته گل گلدان
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران یشمی
165
دسته گل برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
88*69
171
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
70*55
172
تبریز
55*73
DSCN0034
تبریز
174
منظره پاییز
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
90*117
179
کوچ
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
70*55
31
گل و گلدان برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
99*78
64
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
97*74
79
گلدان گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
75*63
111
گل سه شاخه
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
82*66
114
گلدان گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
74*64
133
گل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
85*72
134
گل سه شاخه برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
حدود50
گلباران
79*68
135
گل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ الوان
کرک و ابریشم
40
گلباران
88*71
143
بسم الله برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
100*144
145
بسم الله برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
117*69
154
گل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ الوان
کرک و ابریشم
40
گلباران
89*69
156
گل لاله برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
86*70
157
باغچه ی گل
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
40
گلباران
81*99
158
بگل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
86*70
159
گل سه شاخه برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
82*67
160
گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
95*75
161
گل رومیزی
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
88*73
163
گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
98*67
166
گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
70*56
167
منظره کلبه
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
PVC
62*40
168
دسته گل برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
58*73
169
گل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
84*76
170
گل سه شاخه برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
76*64
173
ببر
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
40
گلباران
95*81
175
بسم الله
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
118*98
176
وان یکاد
تبریز

کرک و ابریشم
50
گلباران
105*80
177
سوره حمد
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
83*124
178
وان یکاد
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
104*122
181
منظره دریاچه
قم
ابریشم
ابریشم
50
گلباران
183
منظره
تبریز
نخ
کرک
حدود 50
گلباران
120*90
184
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
95*80
185
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
105*72
186
روستا
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
60
گلباران
112*91
187
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
110*82
188
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
122*99
191
چهره
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
60
گلباران
60*69
192
گلدان گل طلایی برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
82*107
193
بسم الله برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
65*1027
194
اسب برجسته
تبریز
ابریشم
کرک
حدود 60
PVC
73*89
195
گل
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
60
گلباران
74*90
196
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
88*107
197
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
88*107
198
بسم الله سبز برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
81*99
199
وان یکاد برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
93*103
200
وان یکاد خط فیروزه ای
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
84*107
201
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
91*109
202
کوچ عشایر برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
حدود 40
گلباران
85*112
203
مرداب
تبریز
نخ رنگی
کرک و ابریشم
50
گلباران
90*114
204
بوسه( مینیاتور برجسته)
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
98*134
205
کوچ عشایر برجسته اعلاء
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
40
گلباران
97*134
206
وان یکاد
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران
82*107
207
گل آفتابگردان برجسته
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
PVC
69*88
208
گنجشگ برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
بالای 50
گلباران
71*84
209
ضامن آهوی برجسته
قم
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
61*77
210
طوطی برجسته
قم
نخ
کرک
50
PVC
56*59
211
مینیاتور مرغابی
بافت آناگل
ابریشم
کرک و ابریشم
70
گلباران
64*84
212
گلیم سنندج نقشه خرچنگ اصیل کردستان
کردستان
نخ
پشم
PVC
76*95
213
آهو و بچه ی برجسته
قم
نخ
پشم
PVC
75*87
دوستداران تابلو فرش های زیر می توانند از طریق فرم تماس با ما و یا تماس با فروشگاه آناگل اطلاعات موجودی را دریافت نمایند.
3
گل سه شاخه رز قرمز برجسته
تبریز
ابریشم
کرک و ابریشم
50
گلباران
62*76
34
بسم الله خط کوفی
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
حدود 50
گلباران
45
تبریز
گلباران
58
دختر بهار
تبریز
ابریشم
کرک
50
گلباران
83
تندیس برجسته
تبریز
نخ
کرک
50
گلباران کلاسیک
144
بسم الله گلدار برجسته
تبریز
ابریشم
کرک
50
گلباران
150
وان یکاد نقشه کاشی
تبریز
نخ
کرک و ابریشم
50
گلباران


Copyright © 2011 anagolcarpet.com All rights reserved
Powered & Designed by PZITCO